• Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Zamknij WCAG

Operacja „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”

18 lipca 2019

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Operacja pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański, ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. Szczególnie wśród nich trzeba te zwyczaje promować i zachęcać ich do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych.

Operacja realizowana jest na podstawie umowy nr OW-VI.052.16.24.2019 na realizację operacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 zawartej w dniu 5 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Powiatem Niżańskim.

Cele operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” określono następująco:

 • aktywizacja mieszkańców, w szczególności z obszarów wiejskich, na rzecz podejmowania inicjatyw związanych z rozwojem tych obszarów poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym kultywowanie lokalnych tradycji, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocja lokalnych produktów kulinarnych,
 • zwiększenie udziału 15 zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez udział w III Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego. Organizacja III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem. Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, będą prezentacje dorobków przez Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu – mieszkańców województwa podkarpackiego i okolic. Organizacja III Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego przyczyni się do jeszcze szerszej promocji lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych Powiatu Niżańskiego za pomocą prasy i Internetu,
 • przygotowanie przez 15 w/w podmiotów dodatkowego wspólnego stoiska z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego.

Grupą docelową realizowanej operacji są nie tylko odbiorcy bezpośredni zajmujący się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne), ale również odbiorcy pośredni – mieszkańcy województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego.

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.

Wartość operacji wynosi łącznie 9.817,60 zł, w tym koszty kwalifikowalne 8.500 zł, wkład własny 1.317,60 zł.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

KSOW_Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego